12°C
Niedziela 24 Czerwca 2018
Imieniny: Danuta, Jan

29136912 941536622690911 7871541787792244736 n Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Chatka Niedźwiadka oraz Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti zapraszają do udziału w konkursie pod nazwą ,,Hasło Niedźwiadka”. Celem konkursu jest budowanie pozytywnego wizerunku Chełma wśród mieszkańców i turystów odwiedzających miasto oraz integracja lokalnej społeczności. Patronat honorowy nad Konkursem sprawują: Prezydent Miasta Chełm Pani Agata Fisz i Pan Longin Jan Okoń.


    Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie oryginalnego hasła będącego kontynuacją tekstu inspirowanego legendą Longina Jana Okonia o białym niedźwiedziu.
„Od pogańskich czasów mieszkam w chełmskiej kredowej jaskini. Zawsze żyłem w zgodzie z mieszkańcami miasta położonego nad Uherką. Dzisiaj – tak jak przed wiekami – nazywają mnie Bieluchem. Bielą swego futra rozjaśniam pełne tajemnic korytarze kredowych podziemi. Spełniam marzenia wszystkich chełmian i przyjezdnych, którzy wypowiedzą magiczne hasło: ...”
    Konkurs skierowany jest zarówno do osób dorosłych jak i nieletnich. W przypadku osób niepełnoletnich postanowienia Regulaminu zaakceptować muszą rodzice lub opiekunowie prawni. Hasła konkursowe z imieniem i nazwiskiem, wiekiem, adresem oraz numerem telefonu autora należy przesyłać w terminie 12 marca – 31 maja 2018 r.  na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Atrakcyjne nagrody czekają!
Szczegóły w Regulaminie.

 

Regulamin Konkursu "Hasło Niedźwiadka”


                        §1

                POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą ,,Hasło Niedźwiadka”.


2. Organizator  Konkursu:
Chatka Niedźwiadka, 22-100 Chełm, Lwowska 2, przy Fitness Factory, NIP 5632164922
Współorganizatorzy:
Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti, 22-100 Chełm, ul. Partyzantów 40 NIP 563-000-87-44,  
Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, 22-100 Chełm,
ul. Wiercińskiego 5/52, NIP5632329435
Patronat honorowy nad Konkursem sprawują:
Prezydent Miasta Chełm Pani Agata Fisz i Pan Longin Jan Okoń.


3. Cel Konkursu:
- zredagowanie hasła nawiązującego do treści legendy Longina Jana Okonia, identyfikującego się z chełmskim niedźwiadkiem
- budowanie pozytywnego wizerunku Chełma wśród mieszkańców i turystów odwiedzających miasto
- integracja lokalnej społeczności.


4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc.
Konkurs jest zorganizowany w ramach promocji Chełmskiego Niedźwiadka.


5. Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik i autor hasła wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w Konkursie.
Zgłoszenie hasła do konkursu jest równoznaczne:
- z wyrażeniem zgody na publikacje hasła w serwisie informacyjnym Organizatora i na
Facebooku oraz w lokalnej prasie i na portalach społecznościowych,
- z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie tekstu i zdjęć wykonanych podczas uroczystego wręczenia nagród.
Przekazanie prac konkursowych stanowi jednocześnie oświadczenie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Osoby, których dotyczą ww dane, mają  prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015. poz. 2135 z pózn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego uczestnika oraz celów Konkursu,ewentualnego umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji.
Ww. dane będą także udostępniane w szczególności podmiotom związanym z Konkursem i jego tematyką, w szczególności w zakresie i celu związanym z realizacją Konkursu, jego tematyką, a także prezentacją jego uczestników i laureatów oraz prac konkursowych.
W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i dokumentacji Konkursu dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim.


6. Zgłoszenie hasła do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej
na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 hasła w terminie 12 marca – 31 maja 2018 r. E-mail, którego załącznikiem będą hasła konkursowe, przesłany na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. powinien zawierać imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, adres oraz numer telefonu do kontaktu.


7. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie i niepełnoletnie. W przypadku osób
niepełnoletnich postanowienia Regulaminu akceptują rodzice lub opiekunowie prawni.

 

                        §2

            ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
–    zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie i Regulaminem Konkursu
–    zredagować i zgłosić do Konkursu krótkie, oryginalne, łatwe do zapamiętania, nawiązujące do treści legendy Longina Jana Okonia, identyfikujące się z chełmskim niedźwiadkiem hasło.
Zadaniem Uczestników Konkursu jest stworzenie oryginalnego tekstu będącego kontynuacją legendy o białym niedźwiedziu.

„Od pogańskich czasów mieszkam w chełmskiej kredowej jaskini. Zawsze żyłem w zgodzie z mieszkańcami miasta położonego nad Uherką. Dzisiaj – tak jak przed wiekami – nazywają mnie Bieluchem. Bielą swego futra rozjaśniam pełne tajemnic korytarze kredowych podziemi. Spełniam marzenia wszystkich chełmian i przyjezdnych, którzy wypowiedzą magiczne hasło: ...”

2. Dokonanie Zgłoszenia do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu.


3. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, złożoną z  przedstawicieli powołanych przez Organizatora i Współorganizatorów Konkursu.


4. Organizator / Współorganizatorzy mają prawo kontaktowania się z Uczestnikami za pomocą udostępnionych przez Uczestników kanałów komunikacji.


                        §3

                    PRAWA AUTORSKIE

1. Zgłaszając swoje prace do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę bez ograniczeń czasowych na wykorzystanie przesłanych haseł w całości lub części oraz opisu tekstowego na wszelkich dostępnych polach eksploatacji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie promocji konkursu i ogłoszenia jego wyników .


2. Autor, zgłaszając hasło do konkursu, oświadcza , że jest jedynym posiadaczem praw autorskich do hasła , oraz że nie jest  ono objęte klauzulą tajności.

                        §4

            ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1. Nagrody zostaną przyznane osobom, które wzięły udział w konkursie i spełniły wymogi regulaminu. Ocenianym zadaniem jest hasło konkursowe.
Przy przyznawaniu Nagród Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
–    wartość literacka hasła
–    zgodność z treścią legendy o chełmskim niedźwiadku
–    oryginalność treści.


2. Decyzje Jury są ostateczne i niepodlegające zmianom. O decyzji Jury laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną.


                        §5

                    NAGRODY

1. Zostanie przyznana jedna nagroda główna i dwa wyróżnienia.
2. Organizator nagrodzi łącznie  trzech Uczestników Konkursu.


                        §6

                POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 5 czerwca 2018 r.


2. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.chbp.chelm.pl

                        §7

            WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

1. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego spotkania z autorem legendy Longinem Janem Okoniem. O terminie i miejscu spotkania wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni   telefonicznie lub drogą elektroniczną.

2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

                        §8

                POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

Dodaj komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach portalu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego. Nim opublikujesz komentarz, zastanów się, czy jest on zgodny z zasadami dobrego wychowania i czy nie narusza dóbr osobistych innych osób. Pamiętaj, że zgodnie z art. 212 k.k. i art. 216 k.k. za przestępstwa zniesławienia i znieważenia grozi kara grzywny, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności. Szanujmy się wzajemnie i nie zapominajmy, że internet jest częścią przestrzeni publicznej.


Kod antyspamowy Odśwież

Reklama

Radio

  • Artykuły
  • Komentarze

Reklama